รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2564

(ดู 276 ครั้ง)

 

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผย “ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐมีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนา หรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก นั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก  ที่ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว   ประจำปี พ.ศ.2564  จำนวน 888 ศูนย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้   ศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรอง ระดับเป็นเลิศ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ศูนย์   คือ 1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งหน่วยราชการที่ได้รับรางวัลระดับก้าวหน้าจำนวน 101 ศูนย์ และระดับพื้นฐานอีก 785 ศูนย์ ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และจะมีพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2546 โดยระบบ Video Conference :Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ครับ”

   การประเมินดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดรับสมัครให้หน่วยงานราชการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) เป็นประจำทุกปี และในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการ โดยหน่วยงานที่ขอรับการรับรองต้องได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการไปนำเสนอความพร้อมที่ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมสมัครทั้งสิ้น 1,482 แห่ง ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบและคัดกรองเอกสาร ผ่านเข้ารอบ 930 แห่ง  และต้องได้รับการตรวจประเมินแบบออนไลน์จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2564 

   ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าวว่า “การทำงานเพื่อประชาชนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เหนือกว่านั้น คือ เมื่อประชาชนได้รับบริการที่ดี เราจะมีความสุขไปด้วย ยิ่งเป็นการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ด้วยแล้ว ยิ่งต้องประณีตและทำให้ดีที่สุด พวกเราชาวคณะแพทย์ตระหนักในเรื่องนี้ดี รางวัลที่ได้รับคือผลของการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละตั้งแต่เริ่มต้น และเราจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับ"

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 10 ก.ย. 2564 เวลา 10.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร