พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 218 ครั้ง)

          วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ตามที่ “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ซึ่งในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จัดให้มีพิธีมอบทุนดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวน 62 ทุน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสำเร็จการศึกษาไปทำงานเพื่อประเทศชาติ ประชาชน ท้องถิ่น และมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 12 ต.ค. 2563 เวลา 15.51 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร