วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28th ANNIVERSARY FACULTY OF MEDICINE, NARESUAN UNIVERSITY ๒๘ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ๒๘ ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์และครอบครัวมอบเงินบริจาค ให้รพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 51,757 บาท

ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์และครอบครัวมอบเงินบริจาค ให้รพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 51,757 บาท

(ดู 47 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 2  กันยายน 2565  ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร และครอบครัว มอบเงิน รายได้จากการจำหน่าย “กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน เพิ่มบุญ เพิ่มรอยยิ้ม” พิมพ์ภาพวาดสีอะคริลิค  ฝีมือภาพวาดของ ด.ช.ศิรวิชญ์(น้องมาม่อน) และ ด.ญ.ศรัยวรรณ(น้องมัฟฟิน)  วรศักดิ์วุฒิพงษ์  จำนวนเงิน  51,757 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  โดยมี ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 85 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งรับมอบพัดลม จำนวน 3 ตัว ให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยครอบครัวหลิมศิริวงศ์ เป็นผู้มอบ ตามความประสงค์ของคุณยายสำรวย หลิมศิริวงศ์  (ผู้วายชนม์ )ณ  วัดห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

   มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท มอบให้ รพ.มน. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท มอบให้ รพ.มน. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

(ดู 44 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2565 ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก  นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) มอบให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  และ นพ.พิเชษฐ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณ สำนักงานผู้อำนวยการ  ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มน.

กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มน.

(ดู 372 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2565 กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบบริจาค ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 5,051.51 บาท (ห้าพันห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)โดย ผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้มอบ และได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์  เลขานุการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล  กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ทั้งนี้กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์นำรายได้จากกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณจำนวน ร้อยละ 5 มอบให้กับมูลนิธิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยยากไร้ และโรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ และนอกจากนี้ยังได้จัดสรรเงินรายได้ส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามความเหมาะสม

แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022

แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022

(ดู 364 ครั้ง)

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ในโอกาสได้รับรางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2565 ในหัวข้อประชุม in Primary Care We Trust ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส  

 รางวัลชนะเลิศ : นพ.ศักย์ศรณ์  มีลาภ

ผลงาน : Effect of Electronic Cigarettes on the Change of Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) Scores during 1-year follow-up

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นพ.วัชรศักดิ์  พงษ์ประไพ

ผลงาน : Prognostic Factors to Predict

the Change of Activities of Daily Living in Patients with Acute Ischemic Stroke

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ มูลนิธิ รพ. มน. จำนวน 20,000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ มูลนิธิ รพ. มน. จำนวน 20,000 บาท

(ดู 358 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2565 คุณอุ่นเรือน พรวนต้นไทร มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล  กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

    ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 • ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์และครอบครัวมอบเงินบริจาค ให้รพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 51,757 บาท

  ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์และครอบครัวมอบเงินบริจาค ให้รพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 51,757 บาท

  (ดู 47 ครั้ง)

 • ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 85 ครั้ง)

 • ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท มอบให้ รพ.มน. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท มอบให้ รพ.มน. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  (ดู 44 ครั้ง)

 • กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มน.

  กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มน.

  (ดู 372 ครั้ง)

 • แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022

  แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022

  (ดู 364 ครั้ง)

 • ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ มูลนิธิ รพ. มน. จำนวน 20,000 บาท

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ มูลนิธิ รพ. มน. จำนวน 20,000 บาท

  (ดู 358 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

(ดู 570 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

สอบวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 07:00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 3,222 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดการรับสมัคร : https://www.admission.nu.ac.th/pdf_viwer/viewer.html?file=../pdf/TCAS2_66ST.pdf

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 5,220 ครั้ง)

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดการรับสมัคร : https://www.admission.nu.ac.th/pdf_viwer/viewer.html?file=../pdf/TCAS2_66MED.pdf

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดการรับสมัคร : https://www.admission.nu.ac.th/pdf_viwer/viewer.html?file=../pdf/TCAS2_66ST.pdf

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

  (ดู 570 ครั้ง)

 • ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566

  ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 3,222 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

  คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 5,220 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

(ดู 6 ครั้ง)

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการพิจารณาศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ตามอัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นิสิตแพทย์ในปัจจุบัน นั้น ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 และขอเชิญท่านเสนอรายชื่อและข้อมูลของศิษย์เก่าที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าว กลับมาที่ งานกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 7847

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565

(ดู 12 ครั้ง)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และตระหนักเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล โดยมีโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 โรงเรียน ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
ทีม A  จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม A  จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม B  จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชมเชย
ทีม A  จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ทีม B  จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 (SMST Open House 2022)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 (SMST Open House 2022)

(ดู 6 ครั้ง)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 (SMST Open House 2022) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมและหลักสูตร ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ในการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ให้ได้ค้นหาข้อมูล สอบถามเกี่ยวกับการเรียน การสอบเข้า การทำงานในสายอาชีพที่ตนสนใจ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ บทสัมภาษณ์รุ่นพี่ เสวนาชีวิตการเรียนแพทย์ทั้ง 6 ปี การแนะนำข้อมูลจาก 26 สถาบันแพทย์ และการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 7.30 - 13.00 น. สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

  (ดู 6 ครั้ง)

 • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565

  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565

  (ดู 12 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 (SMST Open House 2022)

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 (SMST Open House 2022)

  (ดู 6 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

อ่านเพิ่มเติม

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร